THAI CORNER  AS

Address : Trondheimsveien 102, 0565 Oslo
Organisasjonsnummer : 919 982 128
Phone : 97 95 93 11
Website : www.THAICORNER.NO
 

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard Sales Conditions for Consumer Purchases of Goods over the Internet

Introduksjon

Dette kjøpet er regulert av de vanlige salgsbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett, gitt nedenfor. Forbrukerkjøp via Internett reguleres først og fremst av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringskontrolloven, avbestillingsloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukerne rettigheter. Disse lovene er tilgjengelige (på norsk) på www.lovdata.no. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som en begrensning i juridiske rettigheter, men presenterer partenes viktigste rettigheter og plikter med hensyn til kjøpet.

Salgsbetingelsene er opprettet og anbefales av Norsk Forbrukertilsyn. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukermyndighetens retningslinjer.

1 Kontrakt

Kontrakten består av disse salgsbetingelsene, informasjon gitt i bestillingsløsningen og eventuelle spesielt avtalte betingelser. I tilfelle en konflikt mellom informasjonsstykker, går forrang til det som er spesielt avtalt mellom partene, så lenge dette ikke er i strid med obligatorisk lovgivning.

I tillegg vil kontrakten bli supplert med relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2 parter

Selgeren er [Navn], [Kontaktadresse], [E-post], [Telefonnummer], [MVA-registreringsnummer], og er i det følgende betegnet som Selger.

Kjøperen er forbrukeren som legger inn bestillingen, og blir i det følgende betegnet som Kjøper.

3 Pris

Oppgitt pris for varene og tjenestene er den totale prisen som skal betales av kjøperen. Denne prisen inkluderer alle skatter og merkostnader. Kjøper vil ikke bli belastet for ytterligere kostnader som selger ikke har informert kjøperen før kjøpet.

4 Kontraktsinngåelse

Kontrakten er bindende for begge parter så snart kjøperen har sendt bestillingen til selgeren.

En part er imidlertid ikke bundet av kontrakten hvis det er ortografiske eller typologiske feil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen til nettbutikken eller i kjøperens ordre, og den andre parten innså eller burde ha innsett at en slik feil var til stede.

5 Betaling

Selgeren belaster ikke kjøperen for det gode fra det sendes fra selgeren til kjøperen (alle er gratis for henting og levering).

Hvis kjøperen bruker et kreditt- eller debetkort for å utføre betalingen, kan selgeren ha midlene på kortet når ordren legges inn. Kortet belastes samme dag varen sendes.

Hvis selgeren tilbyr fakturering etter levering, skal fakturaen utstedes når varen sendes. Forfallsdato skal skrives på fakturaen og må være minst 1 dager fra kjøper mottar leveransen.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale via fakturering etter levering.

6 Levering

Levering har skjedd når kjøperen eller hans / hennes representant har tatt varen i besittelse (selger vil tilbakebetale 100% pengene tilbake).

Hvis leveringstiden ikke er oppgitt i bestillingsløsningen, skal selger levere varene til kjøperen innen rimelig tid og senest 30 dager etter at bestillingen er lagt inn av kunden. Varen skal leveres til kjøperen med mindre andre, spesielle ordninger blir gjort mellom partene (selger kan føre notater i notisdelen når den plasserer ordren på nettet).

7 Produktrisiko

Produktrisiko blir påtatt av kjøperen så snart varen er overtatt av kjøperen eller hans / hennes representant i samsvar med seksjon 6.

8 Avbestillingsrett

Med mindre kontrakten er unntatt fra kanselleringsretten, kan kjøperen kansellere ordren i samsvar med avbestillingsloven med en tynn døgn siden ordren er generert.

Kjøperen må informere selgeren om at han / hun vil utøve denne retten innen 14 dager etter oppsigelsesperiodens start. Denne fristen inkluderer alle kalenderdager. Hvis perioden slutter på en lørdag, søndag eller helligdag, vil perioden bli forlenget til neste virkedag.

Fristen for å utøve ens rett til å kansellere vil bli sett på som oppfylt dersom varsel sendes før utløpet av kanselleringsperioden. Kjøper har bevisbyrden for å påvise at rettigheten er hevdet, og varsel må derfor sendes skriftlig (via avbestillingsskjema, e-post eller brev).

Avbestillingsperioden begynner som følger:
Ved kjøp av individuelle varer vil avbestillingsperioden begynne dagen etter at varen er / varen er
Hvis et abonnement blir solgt, eller kontrakten inneholder regelmessig levering av identiske varer, begynner perioden dagen etter at den første forsendelsen er mottatt.
Hvis kjøpet består av flere leveranser, vil perioden begynne dagen etter endelig levering

Avbestillingsperioden begynner som følger:
Ved kjøp av individuelle varer vil avbestillingsperioden begynne dagen etter at varen er / varen er
Hvis et abonnement blir solgt, eller kontrakten inneholder regelmessig levering av identiske varer, begynner perioden dagen etter at den første forsendelsen er mottatt.
Hvis kjøpet består av flere leveranser, vil perioden begynne dagen etter endelig levering

Avbestillingsperioden vil bli utvidet til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige perioden dersom selger ikke informerer kjøperen om retten til å kansellere og standard avbestillingsskjema før kontraktens inngåelse. Dette vil også gjelde dersom informasjon om vilkår, tidsbegrensninger og prosedyrer for å utøve retten til å kansellere ikke er tilstrekkelig. Men hvis den næringsdrivende gir denne informasjonen i løpet av disse 12 månedene, avsluttes kanselleringsperioden 14 dager etter den dagen kjøper mottok informasjonen.

Når retten til å kansellere utøves, må varene returneres til selgeren innen rimelig tid og senest 14 dager etter at det er gitt beskjed om intensjonen om å utøve retten. Kjøperen må dekke de direkte kostnadene forbundet med retur av varen, med mindre annet er avtalt eller selger ikke har informert kjøperen om at han / hun må dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke sette gebyrer for kjøperens bruk av retten til å kansellere.

Kjøperen kan sjekke eller teste varene på en passende måte for å bestemme arten, egenskapene og funksjonen til varen uten å påvirke retten til å kansellere. Hvis kontrollen eller testingen går utover det som er rimelig og nødvendig, kan kjøperen være ansvarlig for enhver reduksjon i varens opprinnelige verdi.

Selger er forpliktet til å betale tilbake kjøpssummen til kjøperen uten unødig forsinkelse, og senest 14 dager etter at selgeren mottok varsel om kjøperens beslutning om å utøve retten til å kansellere. Selger har rett til å beholde tilbakebetalingen inntil den har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøperen har dokumentert at varene er sendt tilbake.

9 Forsinkelser og manglende levering: Kjøperens rettigheter og frist for å stille krav

Hvis selger ikke leverer varene eller leverer det sent i henhold til vilkårene i partenes kontrakt, og dette ikke skyldes kjøperen eller betingelser fra kjøperens side, kan kjøperen i samsvar med kapittel 5 i forbrukerkjøpsloven, holde tilbake kjøpssummen, kreve utførelse av kontrakten, avslutte kontrakten og / eller kreve kompensasjon fra selgeren, i henhold til de aktuelle forhold.

For krav om bot for kontraktsbrudd, bør det gis skriftlig varsel for dokumentasjon (f.eks. Via e-post).

Opptreden

Kjøperen kan bekrefte kjøp og kreve ytelse fra selger. Det kan imidlertid hende at kjøperen ikke krever ytelse hvis det er en barriere for ytelse som selger ikke kan overvinne, eller hvis ytelse vil føre til en stor ulempe eller utgift for selgeren som ikke står i forhold til kjøperens interesse for ytelsen. Hvis disse hindringene fjernes innen rimelig tid, kan imidlertid kjøperen kreve ytelse.

Kjøper mister retten til å kreve ytelse hvis han / hun venter urimelig lang tid på å komme med kravet.

Avslutning

Hvis selgeren ikke leverer varene på det tidspunktet som er satt for levering, skal kjøperen be selgeren om å levere innen en rimelig ekstra tidsramme for ytelse. Hvis selgeren ikke leverer varene innen den ekstra tidsrammen, kan kjøperen kansellere kjøpet.

Kjøperen kan imidlertid kansellere kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varene. Dette gjelder også tilfeller der levering til avtalt tid var en avgjørende faktor for kontraktsinngåelse, eller hvis kjøperen har informert selgeren om at leveringstiden er en avgjørende faktor.

Hvis varen blir levert etter den ekstra tidsrammen som er satt av forbrukeren eller etter leveringstiden som var en avgjørende faktor for inngåelsen av kontrakten, må oppsigelse gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen ble informert om leveransen.

Kompensasjon

Kjøperen kan kreve erstatning for tap som oppstår som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke tilfeller der selger kan hevde at forsinkelsen skyldtes hindringer utenfor selgerens kontroll som ikke med rimelighet kunne vært forutsett på det tidspunkt kontrakten ble inngått, ikke kunne vært unngått eller konsekvensene som ikke kunne blitt overvunnet.

10 Mangelfulle varer: Kjøperens rettigheter og frist for å varsle

Hvis varene er mangelfulle, må kjøper varsle selgeren om at han / hun ønsker å påberope mangelen innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Kjøperen anses alltid for å ha gitt rettidig beskjed hvis den oppstår innen to måneder etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Varsel kan gis senest to år etter at kjøper tok over varene. Hvis varene eller deler av den er ment å vare betydelig lenger enn to år, forlenges denne fristen til fem år.

Hvis varen har en mangel, og dette ikke skyldes kjøperen eller på betingelser fra kjøperens side, kan kjøperen i samsvar med kapittel 6 i forbrukerkjøpsloven holde tilbake kjøpssummen, velge mellom reparasjon og utskifting, kreve prisavslag, kreve at kontrakt blir avsluttet og / eller kreve kompensasjon fra selger, i samsvar med de aktuelle omstendigheter.

Selger skal varsles skriftlig.

Reparasjon eller utskifting

Kjøperen kan velge mellom å få reparert mangelen eller levere en tilsvarende vare. Selgeren kan imidlertid motsette seg kjøperens krav hvis gjennomføring av kravet er umulig eller fører til at selgeren har på seg urimelige utgifter. Reparasjon eller utskifting skal utføres innen rimelig tid. Selgeren har som regel ikke rett til mer enn to forsøk på å kurere den samme mangelen.

Prisreduksjon

Kjøperen kan kreve en passende prisreduksjon hvis varene ikke blir reparert eller erstattet. Dette betyr at forholdet mellom redusert og opprinnelig avtalt pris tilsvarer forholdet mellom varens verdi i mangelfull tilstand og betingelsen i henhold til den opprinnelige kontrakten. Hvis spesielle omstendigheter krever det, kan prisreduksjonen i stedet tilsvare mangelen på innvirkningen på kjøperen.

Avslutning

Hvis varene ikke blir reparert eller erstattet, kan kjøperen også kansellere kjøpet i tilfeller der mangelen ikke er uvesentlig.

11 Selgers rettigheter i tilfelle kjøperens mislighold

Hvis kjøperen ikke betaler eller på annen måte oppfyller sine plikter i henhold til kontrakten og / eller loven, og dette ikke skyldes selger eller på betingelser fra selgerens side, kan selger, i samsvar med dansen med regler i kapittel 9

i forbrukerkjøpsloven, holde tilbake godset, etterspørselens utførelse av kontrakten, avslutte kontrakten og kreve erstatning fra kjøperen, i henhold til de aktuelle forhold. Selgeren kan også, i henhold til de aktuelle forhold, kreve renter for forsinket betaling, et inkassogebyr og et rimelig gebyr for uinnsamlede varer.

Oppfyllelse

Hvis kjøperen ikke betaler, kan selgeren bekrefte kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Hvis varene ikke blir levert, vil selgeren miste sin rett hvis det tar urimelig lang tid å gjøre kravet.

Avslutning

Ved vesentlig mislighold eller mislighold av kjøperen, kan selgeren si opp kontrakten. Selger kan imidlertid ikke si opp kontrakten etter at kjøpssummen er betalt. Selgeren kan også avslutte kjøpet hvis kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsramme for oppfyllelse som er satt av selgeren.

Renter knyttet til forsinket betaling / innkrevingsavgift Hvis kjøperen ikke betaler den kjøpesummen som er spesifisert i kontrakten, kan selger kreve renter på kjøpssummen i henhold til lov om renter på forfalte betalinger. I tilfeller der betaling ikke foretas, kan gjelden sendes for innkreving etter at advarselen er gitt, og kjøperen kan deretter holdes ansvarlig for gebyrer i henhold til lov om inkasso og annen inkasso.

Gebyrer for ikke innsamlede, ikke-forhåndsbetalte varer

Hvis kjøperen ikke klarer å samle inn ubetalte varer, kan selger belaste kjøperen et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utgifter for å levere varen til kjøperen. Innkjøpere under 18 år kan ikke belastes dette gebyret.

12 garantier

Garantier gitt av selger eller produsent gir kjøperen ytterligere rettigheter utover de obligatoriske rettighetene han / hun har ved obligatorisk lov. Garantien innebærer således ingen begrensninger i kjøperens rett til å varsle eller fremsette krav i tilfelle forsinkelse eller mangel i henhold til avsnitt 9 og 10.

13 Personopplysninger

Selgeren er parten som er ansvarlig for håndtering av innsamlede personopplysninger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren bare skaffe og lagre de personopplysninger som er nødvendige for at selgeren kan fullføre sine oppgaver i henhold til kontrakten. Kjøperens personopplysninger skal bare gis til andre hvis dette er nødvendig for at selger kan oppfylle kontrakten med kjøperen, eller i tilfeller der dette er lovpålagt.

14 Konfliktløsning

Krav må rettes til selger innen rimelig tid i samsvar med avsnitt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister utenfor retten. Hvis dette ikke lykkes, kan kjøperen kontakte Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet kan nås på (+47) 23 400 500 eller på www.forbrukerradet.no

Spørsmål om vilkårene og betingelsene bør sendes til oss på  uygiatran2410@hotmail.com

Engelske

Introduction

This purchase is regulated by the Standard Sales Conditions for Consumer Purchases of Goods over the Internet, given below. Consumer purchases via the Internet are regulated primarily by the Contracts Act, the Consumer Purchases Act, the Marketing Control Act, the Cancellation Act and the E-Commerce Act, and these laws provide consumers with man- datory rights. These laws are available (in Norwegian) at www.lovdata.no. The terms of the contract are not to be understood as a limitation on legal rights, but present the parties’ most important rights and duties in regard to the purchase.

The Sales Conditions have been created and are recommended by the Norwegian Consumer Authority. For a better understanding of these Sales Conditions, see the Consumer Authority’s guidelines.

1 Contract

The contract consists of these Sales Conditions, information given in the ordering solution, and any specially agreed conditions. In the event of a conflict between pieces of information, precedence goes to what has been specially agreed between the parties, as long as this does not conflict with mandatory legislation.

In addition, the contract will be complemented by relevant statutory provisions that regulate the pur- chase of goods between traders and consumers.

2 Parties

The seller is [Name], [Contact address], [Email], [Telephone number], [VAT registration number], and is designated in the following as the Seller.

The purchaser is the consumer who places the order, and is designated in the following as the Purchaser.

3 Price

The stated price for the good and services is the total price to be paid by the Purchaser. This price includes all taxes and additional costs. The Purchaser shall not be charged for any further costs of which the Seller has not informed the Purchaser before the purchase.

4 Conclusion of contract

The contract is binding for both parties as soon as the Purchaser has sent the order to the Seller.

However, a party is not bound by the contract if there are orthographical or typological errors in the offer from the Seller in the ordering solution of the online shop or in the Purchaser’s order, and the other party realised or should have realised that such an error was present.

5 Payment

The Seller are not charge the Purchaser for the good from the time it is sent from the Seller to the Purchaser (All  are free for picking up and delivery).

If the Purchaser uses a credit or debit card to make the payment, the Seller may hold the funds on the card when the order is placed. The card will be charged on the same day the good is sent.

If the Seller offers post-delivery invoicing, the invoice shall be issued when the good is dispatched. The due date shall be written on the invoice and must be a minimum of 14 days from when the Purchaser receives the delivery.

Purchasers under the age of 18 may not pay via post-delivery invoicing.

6 Delivery

Delivery has occurred once the Purchaser or his/ her representative has taken possession of the item (Seller will refund 100% money back).

If the delivery time is not stated in the ordering solution, the Seller shall deliver the good to the Purchaser within a reasonable time frame and no later than 30 days after the order is placed by the customer. The good shall be delivered to the Purchaser unless other, special arrangements are made between the parties (Seller can drive notes in the notes section when that place the order on line).

7 Product risk

Product risk is assumed by the Purchaser as soon as the item is taken over by the Purchaser or his/ her representative in accordance with Section 6.

8 Right to cancel

Unless the contract is exempt from the right to cancel, the Purchaser may cancel the order in accordance with the Cancellation Act with thin 24 hour since order has been generated.

The Purchaser must inform the Seller that he/she will exercise this right within 1 days after the start of the cancellation period. This time limit includes all calendar days. If the period ends on a Saturday, Sunday or public holiday, the period will be extended until the next business day.

The deadline to exercise one’s right to cancel will be seen as met if notice is sent before the end of the cancellation period. The Purchaser has the burden of proof for demonstrating that the  right has been asserted, and notice must therefore be submitted in writing (via the cancellation form, email or letter).

The cancellation period begins as follows:

  • In the purchase of individual goods, the cancellation period will begin on the day after the good is/goods are
  • If a subscription is being sold, or the contract contains the regular delivery of identical goods, the period begins on the day after the first shipment is received.
  • If the purchase consists of several deliveries, the period will begin on the day after the final delivery is

The cancellation period will be extended to 12 months after the end of the original period should the Seller not inform the Purchaser of the right to cancel and the standard cancellation form before the conclusion of the contract. This will also apply if information on terms and conditions, time limits and procedures for exercising the right to cancel is insufficient. However, if the trader gives this infor- mation during these 12 months, the cancellation pe- riod ends 14 days after the day the Purchaser re- ceived the information.

When the right to cancel is exercised, the good must be returned to the Seller within a reasonable amount of time and no later than 14 days after no- tice has been given on the intention to exercise the right. The Purchaser must cover the direct costs associated with returning the good, unless otherwise agreed or the Seller has not informed the Purchaser that he/she has to cover the return costs. The Seller may not set fees for the Purchaser’s use of the right to cancel.

The Purchaser may check or test the good in an appropriate manner in order to determine the nature, properties and function of the good without affecting the right to cancel. If the checking or testing goes beyond what is reasonable and ne- cessary, the Purchaser may be responsible for any reduction in the good’s original value.

The Seller is obligated to pay back the purchase sum to the Purchaser without undue delay, and no later than 14 days after the Seller received notice on the Purchaser’s decision to exercise the right to cancel. The Seller has the right to retain the repay- ment until it has received the goods from the Pur- chaser, or until the Purchaser has documented that the goods have been sent back.

9 Delays and non-delivery: the Purchaser’s rights and time limit to make a claim

If the Seller does not deliver the good or delivers it late according to the terms of the parties’ contract, and this is not due to the Purchaser or to conditions on the part of the Purchaser, the Purchaser may, in accordance with Chapter 5 of the Consumer Purchases Act, withhold the purchase sum, de- mand performance of the contract, terminate the contract and/or demand compensation from the Seller, according to the relevant circumstances.

For demands of remedy for breach of contract, notice should be given in writing for the purposes of documentation (e.g. by email).

Performance

The Purchaser may affirm the purchase and demand performance from the Seller. The Purchaser may not however demand performance if there is a barrier to performance the Seller cannot overcome, or if performance would cause a great disadvantage or expense to the Seller that is out of proportion to the Purchaser’s interest in the performance. Should these obstacles be removed within a reasonable amount of time, however, the Purchaser may demand performance.

The Purchaser loses his/her right to demand per- formance if he/she waits an unreasonably long time to make the claim.

Termination

If the Seller does not deliver the good at the time set for delivery, the Purchaser shall call on the Seller to deliver within a reasonable additional time frame for performance. If the seller does not deliver the good within the additional time frame, the Purchaser may cancel the purchase.

The Purchaser may however cancel the purchase immediately if the Seller refuses to deliver the good. This also applies to cases in which delivery at the agreed time was a decisive factor in the conclusion of the contract, or if the Purchaser has informed the Seller that the delivery time is a decisive factor.

If the item is delivered after the additional time frame set by the consumer or after the delivery time that was a decisive factor in the  conclusion of the contract, termination must be asserted within a reasonable time frame after the Purchaser was informed of the delivery.

Compensation

The Purchaser may demand compensation for losses incurred as a result of the delay. However, this does not apply to cases in which the Seller can assert that the delay was due to obstacles outside the Seller’s control that could not have reasonably been fore- seen at the time the contract was concluded, could not have been avoided or the consequences of which could not have been overcome.

10 Defective goods: the Purchaser’s rights and time limit to give notice

If the good is defective, the Purchaser must notify the Seller that he/she wishes to invoke the defect within a reasonable amount of time after the defect was discovered or should have been discovered. The Purchaser is always considered to have given timely notice if it occurs within two months after the defect was discovered or should have been discovered. Notice may be given no later than two years after the Purchaser took possession of the good. If the good or parts of it are meant to last considerably longer than two years, this deadline is extended to five years.

If the good has a defect and this is not due to the Purchaser or to conditions on the part of the Purchaser, the Purchaser may, in accordance with Chapter 6 of the Consumer Purchases Act, withhold the purchase sum, choose between repair and replacement, demand a price reduction, demand that contract be terminated and/or demand compensatetion from the Seller, according to the relevant cir- cum-stances.

Notice should be given to the Seller in writing.

Repair or replacement

The Purchaser may choose between having the defect repaired or the delivery of an equivalent item. The Seller may however oppose the Purchaser’s claim if carrying out the claim is impossible or causes the Seller to incur unreasonable expenses. Repair or replacement shall be performed within a reason- able amount of time. The Seller does not as a rule have the right to more than two attempts to cure for the same defect.

Price reduction

The Purchaser may demand a suitable price redu- ction if the good is not repaired or replaced. This means that that relation between the reduced and originally agreed price corresponds to the relation between the item’s value in defective condition and the condition according to the original contract. If special circumstances call for it, the price reduction may instead correspond to the defect’s impact on the Purchaser.

Termination

If the good is not repaired or replaced, the Purchaser may also cancel the purchase in cases where the defect is not immaterial.

11 Seller’s rights in case of Purchaser’s breach of contract

If the Purchaser does not pay or otherwise fulfil his/her duties according to the contract and/or the law, and this is not due to the Seller or to conditions on the part of the Seller, the Seller may, in accor dance with the rules in Chapter 9 of the Consumer Purchases Act, withhold the good, demand perfor- mance of the contract, terminate the contract and demand compensation from the Purchaser, according to the relevant circumstances. The Seller may also, according to the relevant circumstances, charge interest for late payment, a collection fee and a reasonable fee for uncollected goods.

Fulfilment

If the Purchaser does not pay, the Seller may af- firm the purchase and demand that the Purchaser pay the purchase sum. If the good is not delivered, the Seller will lose its right if it takes an unreaso- nably long time to make the claim.

Termination

Upon significant non-payment breach or any oth- er significant breach by the Purchaser, the Seller may terminate the contract. However, the Seller may not terminate the contract after the purchase sum has been paid. The Seller may also terminate the purchase if the Purchaser does not pay within a reasonable additional time frame for fulfilment set by the Seller.

Interest relating to late payment/collection fee  If the Purchaser does not pay the purchase sum specified in the contract, the Seller may  charge interest on the purchase sum according to the Act Relating to Interest on Overdue Payments. In cases where payment is not made, the debt may be sent for collection after a warning has been issued, and the Purchaser may then be held responsible for fees according to the Act relating to Debt Collection and Other Debt Recovery.

Fees for uncollected, non-prepaid items

If the Purchaser fails to collect unpaid goods, the Seller may charge the Purchaser a fee. The fee shall at maximum cover the Seller’s actual expenses for delivering the good to the Purchaser. Purchasers under 18 years of age cannot be charged this fee.

12 Warranties

Warranties given by the Seller or manufacturer give the Purchaser additional rights beyond those mandatory rights he/she has by mandatory law. Thus, a warranty does not imply any limitation on the Purchaser’s right to give notice or make claims in case of delay or defect according to Sections 9 and 10.

13 Personal data

The Seller is the party responsible for handling collected personal data. Unless the Purchaser consents otherwise, the Seller may only obtain and store whatever personal data is necessary for the Seller to complete its duties according to the con- tract. The Purchaser’s personal data shall only be given to others if this is necessary for the Seller to fulfil the contract with the Purchaser, or in cases where this is required by law.

14 Conflict resolution

Claims must be directed to the Seller within a reasonable time frame in accordance with Sections 9 and 10. The parties shall attempt to resolve any disputes out of court. If this is not successful, the Purchaser may contact the Consumer Council of Norway for mediation. The Consumer Council may be reached on (+47) 23 400 500 or at www.forbrukerradet.no

Overview

This website is operated by Navi vask og rens . Throughout the site, the terms “we”, “us” and “our” refer to Navi vask og rens. Navi vask og rens offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and/ or purchasing something from us, you engage in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms and Conditions”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms and Conditions apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

Please read these Terms and Conditions carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms and Conditions. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If these Terms and Conditions are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms and Conditions.

Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms and Conditions. You can review the most current version of the Terms and Conditions at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms and Conditions by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes

Online Store Terms

By agreeing to these Terms and Conditions, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.

You may not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).

You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature.

A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.

General Conditions

We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.

You understand that your content (not including credit card information), may be transferred unencrypted and involve (a) transmissions over various networks; and (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices. Credit card information is always encrypted during transfer over networks.

You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us.

The headings used in this agreement are included for convenience only and will not limit or otherwise affect these Terms.

Accuracy, Completeness And Timeliness Of Information

We are not responsible if information made available on this site is not accurate, complete or current. The material on this site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. Any reliance on the material on this site is at your own risk.

This site may contain certain historical information. Historical information, necessarily, is not current and is provided for your reference only. We reserve the right to modify the contents of this site at any time, but we have no obligation to update any information on our site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to our site.

Modifications To The Service And Prices

Prices for our products are subject to change without notice.

We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time.

We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.

Products Or Services

Certain products or services may be available exclusively online through the website. These products or services may have limited quantities and are subject to return or exchange only according to our Return Policy.

We have made every effort to display as accurately as possible the colors and images of our products that appear at the store. We cannot guarantee that your computer monitor’s display of any color will be accurate.

We reserve the right, but are not obligated, to limit the sales of our products or Services to any person, geographic region or jurisdiction. We may exercise this right on a case-by-case basis. We reserve the right to limit the quantities of any products or services that we offer. All descriptions of products or product pricing are subject to change at anytime without notice, at the sole discretion of us. We reserve the right to discontinue any product at any time. Any offer for any product or service made on this site is void where prohibited.

We do not warrant that the quality of any products, services, information, or other material purchased or obtained by you will meet your expectations, or that any errors in the Service will be corrected.

Accuracy Of Billing And Account Information

We reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e-mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by dealers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed.

For more detail, please review our Returns Policy.

Optional Tools

We may provide you with access to third-party tools over which we neither monitor nor have any control nor input.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools ”as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without any endorsement. We shall have no liability whatsoever arising from or relating to your use of optional third-party tools.

Any use by you of optional tools offered through the site is entirely at your own risk and discretion and you should ensure that you are familiar with and approve of the terms on which tools are provided by the relevant third-party provider(s).

We may also, in the future, offer new services and/or features through the website (including, the release of new tools and resources). Such new features and/or services shall also be subject to these Terms and Conditions.

Third-Party Links

Certain content, products and services available via our Service may include materials from third-parties.

Third-party links on this site may direct you to third-party websites that are not affiliated with us. We are not responsible for examining or evaluating the content or accuracy and we do not warrant and will not have any liability or responsibility for any third-party materials or websites, or for any other materials, products, or services of third-parties.

We are not liable for any harm or damages related to the purchase or use of goods, services, resources, content, or any other transactions made in connection with any third-party websites. Please review carefully the third-party’s policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. Complaints, claims, concerns, or questions regarding third-party products should be directed to the third-party.

User Comments, Feedback And Other Submissions

If, at our request, you send certain specific submissions (for example contest entries) or without a request from us you send creative ideas, suggestions, proposals, plans, or other materials, whether online, by email, by postal mail, or otherwise (collectively, ‘comments’), you agree that we may, at any time, without restriction, edit, copy, publish, distribute, translate and otherwise use in any medium any comments that you forward to us. We are and shall be under no obligation (1) to maintain any comments in confidence; (2) to pay compensation for any comments; or (3) to respond to any comments.

We may, but have no obligation to, monitor, edit or remove content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, pornographic, obscene or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or these Terms and Conditions.

You agree that your comments will not violate any right of any third-party, including copyright, trademark, privacy, personality or other personal or proprietary right. You further agree that your comments will not contain libelous or otherwise unlawful, abusive or obscene material, or contain any computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or any related website. You may not use a false e-mail address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead us or third-parties as to the origin of any comments. You are solely responsible for any comments you make and their accuracy. We take no responsibility and assume no liability for any comments posted by you or any third-party.

Personal Information

Your submission of personal information through the store is governed by our Privacy Policy. To view our Privacy Policy.

Errors, Inaccuracies And Omissions

Occasionally there may be information on our site or in the Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Service or on any related website is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order).

We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Service or on any related website, including without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Service or on any related website, should be taken to indicate that all information in the Service or on any related website has been modified or updated.

Prohibited Uses

In addition to other prohibitions as set forth in the Terms and Conditions, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.

Disclaimer Of Warranties; Limitation Of Liability

We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.

We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable.

You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you.

You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided ‘as is’ and ‘as available’ for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.

In no case shall {your company}, our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold harmless {your company} and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms and Conditions or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

Severability

In the event that any provision of these Terms and Conditions is determined to be unlawful, void or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent permitted by applicable law, and the unenforceable portion shall be deemed to be severed from these Terms and Conditions, such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions.

Termination

The obligations and liabilities of the parties incurred prior to the termination date shall survive the termination of this agreement for all purposes.

These Terms and Conditions are effective unless and until terminated by either you or us. You may terminate these Terms and Conditions at any time by notifying us that you no longer wish to use our Services, or when you cease using our site.

If in our sole judgment you fail, or we suspect that you have failed, to comply with any term or provision of these Terms and Conditions, we also may terminate this agreement at any time without notice and you will remain liable for all amounts due up to and including the date of termination; and/or accordingly may deny you access to our Services (or any part thereof).

Entire Agreement

The failure of us to exercise or enforce any right or provision of these Terms and Conditions shall not constitute a waiver of such right or provision.

These Terms and Conditions and any policies or operating rules posted by us on this site or in respect to The Service constitutes the entire agreement and understanding between you and us and govern your use of the Service, superseding any prior or contemporaneous agreements, communications and proposals, whether oral or written, between you and us (including, but not limited to, any prior versions of the Terms and Conditions).

Any ambiguities in the interpretation of these Terms and Conditions shall not be construed against the drafting party.

Governing Law

These Terms and Conditions and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of {your address}.

Changes To Terms and Conditions

You can review the most current version of the Terms and Conditions at any time at this page.

We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms and Conditions by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms and Conditions constitutes acceptance of those changes.

Contact Information

Questions about the Terms and Conditions should be sent to us at uygiatran2410@hotmail.com