THAI CORNER  AS

Address : Trondheimsveien 102, 0565 Oslo
Organisasjonsnummer : 919 982 128
Phone : 97 95 93 11
Website : www.THAICORNER.NO

 

PRIVACY POLICY

Våre brukers tillit er av største betydning for oss, og derfor følger vi en streng personvernpolicy. Den forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker informasjonskapsler, og hvordan vi beskytter brukernes integritet.

BRUK AV COOKIES OG ANDRE MÅLINGSVERKTØY

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre det enklere å bruke websidene våre og kan brukes til å personalisere visse deler av innholdet. En cookie er en liten tekstfil som sendes fra vår webserver og lagres av nettleseren din. Informasjonen som er lagret kan være informasjon om hvordan brukerne våre har surfet og brukt websidene våre og hvilken nettleser de har brukt.

Vi bruker statistikk om brukere og trafikk / trafikkleverandører i samlet form. Statistikken inneholder aldri noen form for personlig informasjon, alt er anonymt. IP-adresser lagres ikke i vår database hvor vi lagrer oppførsel på nettstedet, så informasjon om deg som bruker kan aldri kobles til din identitet. IP-adressen din lagres av sikkerhetsmessige årsaker bare i tilfeller der du aktivt registrerer deg på nettstedet.

Hensikt

Utvikle og forbedre nettstedet ditt ved å forstå hvordan det brukes.
Beregn og rapporter brukernummer og trafikk.
Gjør det lettere for deg å navigere på nettstedet.
Tillat at systemet gjenkjenner faste brukere for å tilpasse tjenestene.
Noen ganger bruker vi tredjeparts informasjonskapsler fra andre selskaper for å utføre markedsundersøkelser og trafikkmålinger, og for å forbedre nettstedets funksjonalitet.
Hvordan forhindre at informasjonskapsler lagres

Du kan når som helst slette informasjonskapsler fra harddisken din, men dette vil føre til at dine personlige innstillinger forsvinner. Du kan også endre innstillingene i nettleseren din slik at det ikke tillater at informasjonskapsler lagres på harddisken din. Dette resulterer imidlertid i dårligere funksjonalitet på visse websider, kan forhindre tilgang til medlemssider og tillate at innhold og visse funksjoner blir utilgjengelige.

Hvis du ikke vil bli sporet av Google Analytics, kan dette deaktiveres på: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

 PRIVACY POLICY

Our users’ trust is of paramount importance to us and therefore we follow a strict privacy policy. It explains how and why we collect and use cookies, and how we protect users’ integrity.

USE OF COOKIES AND OTHER MEASURING TOOLS

We use cookies to make it easier to use our web pages and can be used to personalize certain parts of the content. A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. The information stored may be information about how our users have surfed and used our web pages and what browser they have used.

We use statistics about users and traffic / traffic providers in aggregated form. The statistics never contain any kind of personal information, everything is anonymous. IP addresses are not stored in our database where we store behavior on the site, so information about you as a user can never be linked to your identity. Your IP address is stored for security reasons only in cases where you actively register on the site.

Purpose

  • Develop and improve your website by understanding how it is used.
  • Calculate and report user numbers and traffic.
  • Make it easier for you to navigate the site.
  • Allow the system to recognize fixed users in order to customize the services.
  • Occasionally, we use third party cookies from other companies to conduct market research and traffic metrics, and to improve site functionality.

How to prevent cookies from being saved

You can delete cookies from your hard disk at any time, but this will cause your personal settings to disappear. You can also change the settings in your browser so it does not allow cookies to be stored on your hard drive. However, this results in poorer functionality on certain web pages, can prevent access to member pages, and allow content and certain features to become unavailable.

If you do not want to be tracked by Google Analytics, this can be disabled at: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.